Studio Cosmetica

Studio Cosmetica Gdańsk

Regulamin

Regulamin szkoleń

Organizatorem szkoleń jest Cosmetica Academy Kinga Modzelewska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Aleja Jana Pawła II 4d/1 wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.22/00111/2021

Informacje ogólne

Kursy skierowane są do osób chcących podnieść swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje.

Uczestnik szkolenia

Uczestnikiem szkolenia organizowanego przez Cosmetica Academy jest każda osoba, która bierze udział w szkoleniu. Uczestnik dokonuje wpłaty zadatku za kurs w wysokości 20 % wartości kursu na podany numer konta(64 1140 2004 0000 3702 7823 2504) do 5 dni roboczych od dnia zapisania się na szkolenie.

Oferta kursu/szkolenia

Zakres i program szkolenia, jego termin oraz cena określone są w aktualnej ofercie szkoleń, zamieszczonej na stronie www.studiocosmetica.pl w zakładce szkolenia. Dokładna godzina szkolenia i  prowadzący podane zostaną Uczestnikom najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem kursu.
Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu, bądź odwołania kursu z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych Uczestników. W takim wypadku Organizator proponuje nowy termin kursu lub dokonuje zwrotu wpłaconych przez Uczestników kwot, w terminie najpóźniej 7 dni od daty otrzymania podpisanej przez nabywcę szkolenia faktury korygującej na wskazane przez niego konto bankowe.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu

Uczestnik, który zgłosił się na szkolenie może z niego zrezygnować, bez podania przyczyny, najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, informując Organizatora o rezygnacji mailowo lub telefonicznie.
W takim przypadku, Uczestnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty za szkolenie, aczkolwiek zadatek za wpłacone szkolenie nie podlega zwrotowi.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia najpóźniej 14dni przed rozpoczęciem – zadatek zostaje zwrócony.

Zmiana terminu szkolenia

W przypadku, gdy szkolenie nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Uczestników kursu o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie oraz zaproponować do wyboru nowy termin lub zwrot 100% opłaty za kurs.
W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora, Organizator zobowiązuje się bezzwłocznie zwrócić cały zadatek na konto Uczestnika kursu.
Uczestnik ma prawo do zmiany terminu szkolenia najpóźniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem. W przeciwnym razie zadatek nie podlega zwrotowi, ani przeniesieniu na nowy termin szkolenia.

Cena szkolenia

Cena obejmuje: koszt kursu, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, poczęstunek. Na szkoleniu jedno lub kilkudniowym trwającym dłużej niż 6 godzin  Organizator zapewnia ciepły posiłek.

Reklamacje

Zamawiający może złożyć reklamację dotyczącą szkolenia w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty zakończenia kursu. Reklamacja musi być złożona na piśmie. Organizator odpowiada pisemnie na złożoną reklamację w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

Przetwarzanie danych osobowych

Uczestnik akceptując warunki Regulaminu jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Cosmetica Academy swoich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia szkoleń zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Zasady uczestnictwa w kursach/szkoleniach

 1. Szkolenia, które odbywają się w grupach 2-osobowych, przy braku wystarczającej liczby kandydatów, mogą zostać przełożone na inny termin.
 2. Uczestnik kursu ma możliwość zabrania własnej modelki po wcześniejszym poinformowaniu Organizatora, nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 3. Uczestnik kursu jest zobligowany do przestrzegania zakazu palenia i spożywania środków odurzających podczas trwania szkolenia oraz bezpośrednio przed nim.
 4. Podczas zajęć dydaktycznych prosimy o nie przeszkadzanie pozostałym uczestnikom kursu i  szkoleniowcowi, nie używanie wulgaryzmów i obraźliwych zwrotów.
 5. Na terenie obiektu Organizatora obowiązuje zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 6. Organizator nie odpowiada za wniesiony przez Uczestników na teren placówki sprzęt jak np. telefony, tablety, laptopy itp. Używanie tego rodzaju urządzeń jest na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność właściciela.
 7. Organizator zastrzega wszelkie prawa autorskie do materiałów  szkoleniowych i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody Organizatora.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania kursu poprzez filmowanie i fotografowanie, na których Uczestnik może być widoczny. Dokumentowanie szkoleń w powyższych formach może mieć charakter promocyjny firmy i oferty np. w Interneci 9.Szkolenia w Cosmetica Academy prowadzone są przez kosmetologów i nie nadają uprawnień do wykonywania określonych zabiegów. Uczestnik zdobywa wiedzę i umiejętności z danego zakresu.
 9. Podstawą do wydania certyfikatu jest spełnienie łącznie następujących wymagań:
  1. 100% obecności na zajęciach,
  2. aktywny udział w szkoleniu,
  3. pozytywny wynik egzaminu z wiedzy teoretycznej i praktycznej.
 10. Każde szkolenie zakończone wynikiem pozytywnym potwierdzone jest uzyskaniem CERTYFIKATU.
 11. Certyfikaty są imienne (imię, nazwisko) i nie ma możliwości wystawienia ich z danymi gabinetu. Możliwe jest otrzymanie certyfikatu w języku angielskim.
 12. Dane osobowe Uczestnika są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom  trzecim.
 13. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych kursantów innym osobom lub instytucjom.
 14. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy, miejsce urodzenia, pesel) traktowane są jako informacje poufne. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji dotyczących oferty firmy w postaci elektronicznej bądź telefonicznej. Wszelkie informacje pojawiające się w trakcie realizacji umowy objęte są klauzulą poufności przez wszystkie strony uczestniczące w realizacji umowy.
 15. Organizatorem szkoleń jest Cosmetica Academy Kinga Modzelewska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Aleja Jana Pawła II 4d /1.